.

فشار بی امان مقایسه

کدام مورد زیر برای شما صدق می‌کند:

اگر یکی از موارد زیر حال شما را توصیف می‌کند کتاب فشار بی امان مقایسه برای شما مناسب است.

  • مدام خودتان را مقایسه می‌کنید؟
  • به خاطر مقایسه‌های زیاد سردرگم شده‌اید؟
  • در اثر مقایسه خودتان با دیگران اعتماد به نفس‌تان از بین رفته است؟
  • از شدت مقایسه ناامیدی سراسر وجودتان را گرفته است؟
  • فشار بی امان مقایسه نمی‌گذارد محکم باشید؟

فشار بی امان مقایسه


.