mintzberg role zehnology

مینتزبرگ درباره نقش های شما در مدیریت سازمان چه می‌گوید؟

مینتزبرگ درباره نقش های شما در مدیریت سازمان چه می‌گوید؟ ابتدا این قسمت را بخوانید از زبان دوستی شنیدم: در گذشته که مدیر تازه کاری بودم به واسطه ی یکی از آشنایان با جمعی از مدیران موفق در شرکت سامسونگ آشنا شدم. من به عنوان یک مهمان در کنار آن‌ها حضور داشتم و آن روز…