تربیت غیرمستقیم چیست

تربیت غیرمستقیم چیست؟

اجازه دهید با یک سوال شروع کنم:

فکر می‌کنید چقدر از شخصیت امروز شما به صورت آگاهانه ساخته شده است؟

زمانی که حرف از نوع شخصیت به میان می‌آید رفتارها، علایق، ارزش‌ها و سبک شخصی بخش جدایی ناپذیر آن خواهند بود. به بیان دیگر تقریبا این ۴ عامل به همراه چند مورد دیگر شخصیت ما را شکل می‌دهند.

شاید هیچگاه به این موضوع توجهی نکرده باشیم که اگر امروز نوع عصبانیت ما مخصوص به خودمان است، آن را از کجا یاد گرفته‌ایم. چطور به این نتیجه رسیده‌ایم که این شیوه عصبانیت می‌تواند متعلق به ما باشد. یا حتی نسبت به نوع شادی و اینکه تصمیم بگیریم کجا بیشتر بخندیم و کجا کمتر، توجهی نداشته‌ایم.

به جرات می‌توان گفت تقریبا نسبت به ۹۰ درصد انتخاب‌های خود آگاه نبوده‌ایم و قرار هم نیست بعد از این مقاله بتوانیم مقدار زیادی از این درصد را کم کنیم.

زیرا همواره هرچه نسبت به موقعیت فعلی آگاه‌تر شویم آمادگی بیشتر برای رشد پیدا کرده و دوباره نسبت به رفتارهای جدید ناآگاه خواهیم بود.

به طور کلی اگر می‌خواهیم در زندگی رشد را به صورت پیوسته تجربه کنیم لازم است همیشه بر این آگاهی بیافزاییم.

آن بخشی که وظیفه آموزش ما در حالت ناآگاهی را برعهده می‌گیرد، تربیت غیر مستقیم است. چنین اتفاقی، قبل از متولد شدنمان توسط والدین شروع می‌شود و تا پایان عمر توسط جامعه و رویدادها ادامه خواهد داشت.

بنابراین می‌توان گفت:

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]همه ما حتی در آگاه‌ترین حالت ممکن به صورت غیرمستقیم تربیت می‌شویم.[/box]

 

تربیت غیر مستقیم چگونه اتفاق می‌افتد؟

پاسخ این سوال را در کتاب پدر و مادر یک قهرمان جستجو می‌کنیم:

تابه حال به ایـن موضـوع فکـر کرده ایـد کـه چـرا برخـی افـراد بـا وجـود پـرورش در یـک خانـواده کامـا شـاد و پرسـروصدا، غمگین و آرام هسـتند؟ یـا حتـی گاهـی افـراد درون گـرا در خانواده هـای برون گـرا پرورش یافته انـد؟ درواقع محیطی که فرد در آن رشـد می کند، تأثیر بسـزایی در نحوه رفتارها و شـخصیت او هنـگام بزرگسـالی دارد؛ بنابرایـن انتظـار مـی رود والدیـن هـر نـوع شـخصیتی کـه دارنـد، فرزندانـی از همـان جنـس را تربیـت کننـد؛ امـا می بینیـم کـه همیشـه هـم این گونـه نیسـت. چـه عاملـی باعـث ایـن تضـاد می شـود؟ پاسـخ تربیت غیرمسـتقیم اسـت. همان بخشـی از همه ما که به کسـی نشـان نمی دهیـم و آن قـدر عمیـق اسـت کـه گاهـی از دیـد خودمـان هـم مخفـی می مانـد. تنهـا کسـی کـه به خوبـی آن را می بینـد و از آن تقلیـد می کنـد، فرزندمـان اسـت. دسـتگاه ضبطـی کـه همـه چیـز را بـدون اسـتثنا در خـود ذخیـره می کنـد تـا در آینـده از آنهـا اسـتفاده کنـد. برخـی می گوینـد جامعـه هـم تأثیـر زیـادی در ایـن زمینـه دارد. بلـه کامـا درسـت اسـت؛ اما همیـن جامعـه از خانواده هایـی تشـکیل شـده اسـت کـه با قسـمت مخفی درون خـود فرزندانشـان را تربیـت کرده انـد. بـذر تربیتـی خـود را در ذهـن فرزندشـان می کارنـد و سـپس منتظـر رشـدش می شـوند؛ بنابرایـن حتـی اگـر فرزنـدی تربیـت کنیـد کـه کامـلا شـبیه بـه خودتـان باشـد، بازهم بیشـترین مسـئولیت آن بـر عهـده درونتـان اسـت.

 تهیه کتاب چاپی پدر و مادر یک قهرمان باشید:

 

  منطقه امن چیست؟ +تنها راهکار اساسی برای خروج از آن

چگونه از تربیت غیرمستقیم بهره ببریم؟

وجود تربیت غیرمستقیم کاملا غیرقابل انکار است و ما در هر صورت با آن سروکار خواهیم داشت. بنابراین بهترین اقدام پذیرش آن و سپس اقدام به آگاهی از وجود آن در قسمت‌های مختلف زندگی است.

در کنار این موارد، بهبود فردی خودمان می توانید تاثیر بسزایی در تربیت غیرمستقیم بگذارد. زیرا بخش عظیمی از اقداماتی که در جهت بهبود فردی انجام می‌دهیم تکه‌های کوچک عادات ما را تشکیل خواهند داد.

این عادات به مرور بزرگ و بزرگ‌تر شده و با توجه به محیط و رویدادها رفتارهای بهتری را جایگزین رفتارهای قبلی شخصیتمان خواهد کرد.

از همه مهم‌تر افرادی که در رابطه نزدیک با ما قرار دارند، از جمله والدین، همسر و فرزندانمان از این تربیت غیرمستقیم نهایت استفاده را خواهند برد.

چنین اتفاقی بیشتری مزیت را برای فرزندان ما به همراه دارد زیرا آن‌ها در خام‌ترین حالت در معرض تربیت غیرمستقیم ما قرار می‌گیرند و حتی بعدا به یاد نمی‌آورند که چرا در مواردی ناراحت یا خوشحال می‌شوند. یا حتی چرا عکس‌العمل‌های‌شان منجر به شکست یا موفقیت‌شان خواهد شد.

واقعیت تغییر نخواهد کرد و این انتخاب ماست که بعد از آگاه شدن از وجود تربیت غیرمستقیم چه انتخابی داشته باشیم.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *