عدم محاسبه مخارج به خاطر خودتخریبی

عدم محاسبه مخارج به خاطر خودتخریبی